Güncel

HU­ZU­REVİ SAKİNLERİNE MEVLİD KANDİLİ ZİYARETİ

HU­ZU­REVİ SAKİNLERİNE  MEVLİD KANDİLİ ZİYARETİ

13 Kasım 2019 07:42
-A

+A

İl Müf­tü­lü­ğü ta­ra­fın­dan Mev­lid Kan­di­li do­la­yı­sıy­la Mev­li­di Nebi plat­for­mu üye­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile Kır­şe­hir Hu­zu­re­vin­de kalan yaş­lı­la­ra bir zi­ya­ret ger­çek­leş­ti­ril­di.
Tüm özel gün ve ge­ce­ler­de yaş­lı­la­rı ve ço­cuk­la­rı yal­nız bı­rak­ma­yan İl Müf­tü­lü­ğü bu Mev­lid Kan­di­lin­de de hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri­ni zi­ya­ret etti. 08/11/2019 Cuma günü İl Müf­tüm­sü Meh­met Yaman ve plat­form üye­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile ger­çek­le­şen hu­zu­re­vi zi­ya­re­ti­ne Kır­şe­hir Aile ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Ra­ma­zan Bay­ka­ra’da ka­tıl­dı.
Hu­zu­re­vin­de kalan yaş­lı­lar­la bir süre soh­bet eden İl Müf­tü­sü Meh­met Yaman, hu­zu­re­vi sa­kin­le­ri­nin kan­di­li­ni kut­la­ya­rak, “Hu­zu­re­vin­de ya­şa­yan de­ğer­li bü­yük­le­ri­mi­zin kan­di­li­ni kut­lu­yo­rum Allah nice kan­dil­le­re sağ­lık­lı bir şe­kil­de ulaş­ma­yı nasip etsin. Ben hu­zu­re­vi Mü­dü­rü­mü­zü ve Aile ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dü­rü Ra­ma­zan Bay­ka­ra'yı teb­rik edi­yo­rum. Allah dev­le­ti­mi­ze zeval ver­me­sin in­şal­lah. İl Müf­tü­lü­ğü­müz gö­rev­li­le­ri zaman zaman gerek ben gerek kurum ça­lı­şan­la­rım siz­le­ri zi­ya­ret edi­yor, mü­ba­rek gün ve ge­ce­ler­de siz­ler­le be­ra­ber olu­yor­lar. Bu ve­si­le ile siz­le­rin Mev­lid kan­di­li­ni­zi kut­lu­yo­rum."dedi.
Hu­zu­re­vin­de kalan yaş­lı­la­rı­mız da; "İl Müf­tü­sü Yaman'a ger­çek­leş­tir­dik­le­ri zi­ya­ret­ten do­la­yı te­şek­kür ede­rek, her zaman ya­nı­mız­da­sı­nız, biz­le­ri yal­nız bı­rak­mı­yor­su­nuz, siz­le­re te­şek­kür ede­riz." De­di­ler. 
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku