Resmi İlanlar

İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN .........

İLAN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN  .........

10 Nisan 2020 06:01
-A

+A


 
  İhale Kayıt Numarası 2020/194309
 
 
1 a)İdarenin Adı Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü
b)Adresi Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Boztepe/KIRŞEHİR
c)Telefon ve Faks Numarası Tel 0 386-515 41 40 (3Hat) Faks 0 386- 515 41 44
d)Elektronik Posta Adresi malya@tigem.gov.tr
2 İhale Konusu Hizmetin  
 a)Niteliği Türü ve Miktarı İşletmemizin 2020 yılında piyasaya yaptıracağı 4.828 dekar alanda (Yonca )’dan 1.200 ton,  3.341 dekar alanda (Hasıl Fiğ)’den 1.000 ton, ve  4.000 dekar alanda (Hububat Sapın)’dan, 400 ton olmak üzere 120cm.x70cm.x210 cm. veya 120cm.x90cm.x210cm. ebatlarında prizmatik (Köşeli) ortalama ağırlıkları 300 kg. (250 – 400 kg.) Şeklinde Balyalama, Taşıma ve İstifleme Hizmet Alım İhalesi İşidir.
 b)İşin Yapılacağı Yer Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait, Muhtelif Parsellerinde Yonca, Hasıl Fiğ ve Hububat Sapı balyalayıp İşletmemizin belirleyeceği yere taşınarak istif edilmesidir.
 c)İşin Yapılma Zamanı (Süresi) İhale konusu iş, ihale neticelendikten sonra İhale Uhdesinde Kalana (Yükleniciye) bildirilecektir. İşin süresi 80 iş günüdür.
 
 
 
   ç)İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer. Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Yeni Doğanlı Mevki
Boztepe/KIRŞEHİR
3  İhale dokümanın bedeli  150,00.-TL.
4  Uygulanacak İhale Usulü Kapalı Zarf Usulü
5  İhalenin Yapılacağı Yer Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu - Boztepe/KIRŞEHİR
6 İhale tarih ve Saati  22 / 04/ 2020 Saat 14.00
7  a)Teklif Mektuplarının Verileceği Yer Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi
 b)Son Teklif verme tarih ve Saat  22/04/2020 Saat 14.00
 c)Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun Görülmemesi halinde,  İkinci ihale:    29/04/2020 Saat 14;00’de yeniden Yapılacaktır
 ç)Geçici Teminat Miktarı Teklif Edilen Tutarın %3’ü oranında olacaktır.
 d)Kesin Teminat Miktarı İhalede oluşan tutarın % 6’sı
  8 İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
  8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
 a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta Adresi.
 b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
      1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,  Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
      2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı Olduğuna dair belge.
   c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
       1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
       2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel Kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik Eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
    ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter                                                       tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
  f)  İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.                    
  g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 ğ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur
 8.2.İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal sigortalar kurumu veya bağ-kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.
 8.2.1.İhale konusu işin tamamlama süresi Aralıklarla 80 iş günüdür.
 8.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (8.2) ve (8.2.1) maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 8.4. Belgelerin sunuluş şekli:
 
    8.4.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
 
   8.4.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
 
   8.4.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
9     Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır
   
       
 
   MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN NO:70
 
                                                       

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku