Resmi İlanlar

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ  ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

7 Temmuz 2020 07:00
-A

+A

 
120000 KG KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI % 0,1 GEÇEN ANCAK % 1 GEÇMEYEN ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                                        :2020/342607
1-İdarenin
a) Adı                                                                     : KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ADALET BAKANLIĞI                                        BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi                                                                :KIRSEHIR-ANKARA KARAYOLU 18.KM ÇUGUN MEVKII ÇUGUN MEVKII 001                                                        40200 ÇUGUN KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası                                  :3862243424 - 3862243334
ç) İhale dokümanının görülebileceği                      :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                                                     :120000 KG KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI % 0,1 GEÇEN ANCAK % 1 GEÇMEYEN )
b) Niteliği, türü ve miktarı                                       :120000 Kg Kalorifer Yakıtı(Kükürt oranı %0,1 geçen ancak % 1'i geçmeyen)                                                                         ALINACAKTIR
                                                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                          :KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ ISI MERKEZİ
ç) Süresi/teslim tarihi                                             :Sözleşme imza edildikten sonra 2020 mali yılı içinde pey der pey alınacaktır
d) İşe başlama tarihi                                              :Sözleşme imza edildikten sonra 2020 mali yılı içinde alım tamalanacak
3-İhalenina) İhale (son teklif verme)                      :23.07.2020 - 14:00
tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı yeri                       :KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ İHALE 
 (e-tekliflerin açılacağı adres)                                TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                                      BASIN NO:130
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku