Güncel

Kır­şe­hir'de AK Parti 'Teş­ki­lat Aka­de­mi­si' prog­ra­mı­na ka­tı­lan Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Şen, “Erken seçim için Tür­ki­ye'de hiç­bir şeye ih­ti­yaç yok

Kır­şe­hir'de AK Parti 'Teş­ki­lat Aka­de­mi­si' prog­ra­mı­na ka­tı­lan Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Şen, “Erken seçim için Tür­ki­ye'de hiç­bir şeye ih­ti­yaç yok

6 Kasım 2021 14:40
-A

+A

        Kır­şe­hir'de AK Parti 'Teş­ki­lat Aka­de­mi­si' prog­ra­mı­na ka­tı­lan Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Şen,”Teş­ki­lat Aka­de­mi­si' prog­ra­mı ön­ce­si ko­nu­şan ve mu­ha­le­fe­tin laf üret­ti­ği­ni söy­le­yen Şen, “Erken seçim için Tür­ki­ye'de hiç­bir şeye ih­ti­yaç yok.
        Tür­ki­ye'nin son 20 yıl­da­ki özel­lik­le­rin­den bir ta­ne­si de se­çim­le­rin za­ma­nın­da yap­mak­tır. Bu an­lam­da şunu da ra­hat­lık­la söy­le­mek lazım ki, se­çim­le­rin de za­ma­nın­da ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Tak­vim neyi gös­te­ri­yor­sa orada seçim yap­mak lazım. Mu­ha­le­fe­tin yap­tı­ğı başka bir şey ol­ma­dı­ğı için söy­lem ve laf üre­ti­yor. Seçim, seçim, seçim sanki daha önce gir­dik­le­ri her­han­gi bir se­çi­mi ka­zan­mış­lar gibi öyle bir şey yok. Yine kay­be­de­cek­ler. Boş söy­lem üret­mek ye­ri­ne po­li­ti­ka üret­se­ler de mem­le­ke­te fayda olsa diye dü­şü­nü­yo­rum"dedi.
Eko­no­mi üze­rin­de de ko­nu­şan Şen, açık­la­ma­la­rı­nı şöyle sür­dür­dü;
       "Enf­las­yo­nu AK Parti bir yer­ler­den aldı. yüzde 6,7,8'lere kadar ge­ri­let­ti. Çe­şit­li kü­re­sel se­bep­ler bunun içe­ri­sin­de pan­de­mi de var. şöyle ki; Mer­kez Ban­ka­sı­nın bas­mış ol­du­ğu Euro­lar, ABD Mer­kez Ban­ka­sı­nın bas­mış ol­du­ğu Do­lar­lar dün­ya­yı kasıp ka­vur­du. Bun­la­rın et­ki­si var. Bizim hü­kü­met ola­rak yap­tı­ğı bir yan­lış yok mudur? ola­bi­lir. Bizde in­sa­nız hata yap­mış ola­bi­li­riz fakat bun­la­rı bütün ha­lin­de gör­me­den eko­no­mi­de bo­zuk­luk ve sı­kın­tı var demek doğru de­ğil­dir. Ama bi­zim­de eko­no­mi­de var­ken onu gör­me­me­miz doğru de­ğil­dir. Do­la­yı­sıy­la iki ta­raf­tan bak­mak ha­ki­kat neyse onu söy­le­mek lazım. Nasıl daha önce dü­şür­düy­sek yine aynı şe­kil­de enf­las­yo­nu dü­şü­re­ce­ğiz. Va­tan­da­şın sı­kın­tı­sı­nın far­kın­da­yız. Enf­las­yo­nu daha ön­ce­de dü­şü­rüp tek ha­ne­li ra­kam­la­ra çek­tik bunu yine hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğız."
Eko­no­mi üze­rin­de de ko­nu­şan Şen, açık­la­ma­la­rı­nı şöyle sür­dür­dü;
        "Enf­las­yo­nu AK Parti bir yer­ler­den aldı. yüzde 6,7,8'lere kadar ge­ri­let­ti. Çe­şit­li kü­re­sel se­bep­ler bunun içe­ri­sin­de pan­de­mi de var. şöyle ki; Mer­kez Ban­ka­sı­nın bas­mış ol­du­ğu Euro­lar, ABD Mer­kez Ban­ka­sı­nın bas­mış ol­du­ğu Do­lar­lar dün­ya­yı kasıp ka­vur­du. Bun­la­rın et­ki­si var. Bizim hü­kü­met ola­rak yap­tı­ğı bir yan­lış yok mudur? ola­bi­lir. Bizde in­sa­nız hata yap­mış ola­bi­li­riz fakat bun­la­rı bütün ha­lin­de gör­me­den eko­no­mi­de bo­zuk­luk ve sı­kın­tı var demek doğru de­ğil­dir. Ama bi­zim­de eko­no­mi­de var­ken onu gör­me­me­miz doğru de­ğil­dir. Do­la­yı­sıy­la iki ta­raf­tan bak­mak ha­ki­kat neyse onu söy­le­mek lazım. Nasıl daha önce dü­şür­düy­sek yine aynı şe­kil­de enf­las­yo­nu dü­şü­re­ce­ğiz. Va­tan­da­şın sı­kın­tı­sı­nın far­kın­da­yız. Enf­las­yo­nu daha ön­ce­de dü­şü­rüp tek ha­ne­li ra­kam­la­ra çek­tik bunu yine hep bir­lik­te ya­pa­ca­ğız."
 

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku