Güncel

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİNİN BAŞARI KARNESİ AÇIKLANDI

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİNİN BAŞARI KARNESİ AÇIKLANDI

7 Ekim 2019 07:48
-A

+A

 

2018 Yılı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  İzleme Ve Değerlendirme Raporu'nda , Üniversitenin bölüm ve programlarındaki genel doluluk oranı %81,55 , Erişilebilen ders bilgi paketi oranı %84,  Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı:426 Maddeleri Dikkat Çekti.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim sisteminde ilk kez devlet ve vakıf üniversitelerine verilen karnenin detayları açıklandı.
Bilindiği üzere, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ tarafından 04 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklamada; "Bu yıldan başlayarak üniversitelerin başarı karnesini her yıl yayımlama kararı aldıklarını, Üniversitelerin değerlendirilmesinin 5 ana başlıkta 42 göstergede olacağı, Türk yükseköğretim sisteminde öğrenci sayısının 8 milyona ulaştığını, üniversite sayısının da 206 olduğunu, artık yükseköğretim sisteminin nicel olarak belli bir düzeye geldiğini, yükseköğretim sisteminde sayısal büyümenin tamamlandığını, artık kalite ve nitelik üzerinde odaklanılması gerektiğini, göreve geldiğinden beri kaliteyi öncelediklerini, yükseköğretim sistemini başarı temelinde seçkinci bir yaklaşımla yönetmeye, yeniden kurgulamaya çalıştıklarını, mevcut sistemden ve mevzuattan şikayet etme yerine mevcut imkanlarla tedrici bir şekilde adım adım sistemi yeniden yapılandırmaya başladıklarını." ifade edilmişti.
Ayrıca, açıklamanın devamında üniversitelere karnenin verilmesinin ardından bir sıralama listesinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru ise, "Belirlenen ana başlıklar içerisinde sıralamalar söz konusu olabilir. Fakat biz her yıl karneyi açıklayacağız, ama sıralamayı yapmayacağız. Sıralamayı, toplum devletin diğer ilgili kurumlarının ve tabii ki üniversitelere girmeye aday olan genç nüfusumuzun yapacağına inanıyoruz." şeklinde cevaplanmıştı.
Bu doğrultuda, Yükseköğretim Kurulu tarafından aradan geçen altı ayı aşkın süre sonunda 26 Eylül 2019 tarihinde yükseköğretim tarihinde ilk kez devlet ve vakıf üniversitelerinin karneleri açıklandı.
Söz konusu karnede 5 ana başlıkta (EĞİTİM VE ÖĞRETİM, ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, PROJE VE YAYIN, ULUSLARARASILAŞMA, BÜTÇE VE FİNANSMAN, TOPLUMA HİZMET VE SOSYAL SORUMLULUK) toplam 62 farklı gösterge yer almaktadır. Karneler üniversite bazlı olarak yayımlanmış olup, belirlenen göstergeler üzerinden herhangi bir sıralamaya gidilmemiştir. Yukarıda yer verdiğimiz açıklamada ifade edildiği gibi, sıralamayı toplum, devletin diğer ilgili kurumları ve üniversitelere girmeye aday olan gençlerin yapması istenmiştir.
Biz de özellikle üniversite adayı gençlerin üniversite tercihlerine şimdiden kolaylık sağlamak ve ayrıca yükseköğretim tarihinde ilk kez yapılan bu değerli çalışmaya katkı vermek amacıyla, devlet ve vakıf üniversitesi ayrımı gözeterek yükseköğretim kurumlarının karnelerini daha da somutlaştırmaya çalıştık.
5 ana başlıkta 62 farklı kriterde üniversitelerin performanslarını verilerin belirlenmesinde dikkate alınan kurallara ilişkin kırmızı ile belirtilen açıklamalara bakarak aşağıdaki listelerden ayrı ayrı görebilirsiniz. Hangi üniversite daha çok doktora mezunu verdi, hangi üniversite daha çok bilimsel etkinlik düzenledi, hangi üniversite Ar-Ge çalışmalarında daha iyi performans sergiledi, hangi üniversitede sosyal sorumluluk projeleri daha fazla yürütüldü, hangi üniversitesinin kütüphanesi daha zengin... Buna benzer birçok sorunun cevabını aşağıdaki listelerden ulaşabilirsiniz.
Bir de tabi olumsuz durumları da bu karneler ortaya koyuyor. Hangi üniversitede öğrenci başına bir kitap bile düşmüyor, hangi üniversitede açılan soruşturma sayısı oldukça fazla, hangi vakıf üniversitelerinde Ar-Geye çok düşük bütçeler ayrılıyor, hangi üniversitelerin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi zarar içerisinde... Bunlar da oldukça önemli ve düşünülmesi gereken hususlar.
Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yükseköğretim Sisteminde KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİNE  Verilen Karnenin Detayları
2018 YILI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ  İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Rektör Adı ve Soyadı: Prof. Dr. VATAN KARAKAYA
Kuruluş Yılı : 17.03. 2006
 
A.1 Mezun olan doktora öğrenci sayısı:3
A.2.1 Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) üniversitenizin ilk %10'a giren ilk beş programı ve bu programların kendi içindeki sıralaması:5
A.2.2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavlarında (ALES) üniversitenizin ilk %10'a giren ilk beş programı ve bu programların kendi içindeki sıralaması:5
A.3 Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı:6
A.4 Öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı:4
A.5 Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı       
A.6 Üniversitenin bölüm ve programlarındaki genel doluluk oranı %81,55
A.7 Erişilebilen ders bilgi paketi oranı %84
A.8 Mezun takip sistemindeki mezunların oranı    %5
A.9 Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri ortalama seçmeli ders oranı%1,37
A.10.1 Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait açılan disiplin soruşturması dosya sayısı:54
A.10.2 Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere ait sonuçlandırılan disiplin soruşturması dosya sayısı:65
A.11 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı:0
A.12.1 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı:2,462
A.12.2 Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen elektronik yayın sayısı:164,161
B. Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın 
B.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı:0,093
B.2 SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı :0,3555
B.3 Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı%35,17
B.4 Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı :0
B.5 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı:0
B.6 En yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı:30
B.7 Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı:1
B.8 YÖK 100/2000 projesi kapsamındaki öğrenci sayısı:0
B.9 YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı 0
B.10 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı:9
B.11 TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı     :7
B.12 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı:21
B.13.9 Üniversitenin Academic Ranking of World Universities'e (ARWU) göre ulusal sıralaması     
C. Uluslararasılaşma     
C.1 Üniversitedeki yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı.3
C.2 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı:426
C.3.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı:0
C.3.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı sayısı:3
C.4.1 Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı   :1
C.4.2 Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı:20
C.5 Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı:4
D. Bütçe ve Finansman 
D.1 Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı:%2,61
D.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kâr ya da zararının toplam ciroya oranı     
D.3.1 Ar-Ge'ye harcanan bütçe oranı%1,9
D.3.2 Ar-Ge'ye harcanan yatırım bütçesi oranı%0
D.4.1 Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı:0
D.4.2 Endüstri ile ortak yürütülen projelerin toplam bütçesi (D.4.1'de belirtilen projelerin):0
D.5 Teknopark yıllık ciro artış oranı       
D.6 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı:475790
D.7 Öğrenci başına yapılan harcama miktarı:7276,7
D.8 Yayın alımının bütçeye oranı%0,722
D.9 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı:%0,1
E. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk           
E.1 Sosyal sorumluluk projesi sayısı:3
E.2 Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı:143
E.3 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı:0
E.4 Diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı:19
E.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı.4
E.5.2 Üniversitenin aldığı Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülü sayısı:0
E.6.1 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı:0

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku