Resmi İlanlar

KIRŞEHİR İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TRAFİK LEVHASI MALZEMESİ ALIM İŞİ KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖYLERİNDE KULLANILMAK  ÜZERE TRAFİK LEVHASI MALZEMESİ ALIM İŞİ KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

28 Ağustos 2020 06:31
-A

+A

Kırşehir İli Merkez ve İlçe Köylerinde Kullanılmak Üzere Trafik Levhası Malzemesi Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                                   :2020/438648
1-İdarenin
a) Adı                                                                  :KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                                     :KERVANSARAY MAH.ŞEHİT FEDAKAR YİĞİT CAD.NO:1 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası                           :3862131016 - 3862135098
ç) İhale dokümanının görülebileceği                     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                                                   :Kırşehir İli Merkez ve İlçe Köylerinde Kullanılmak Üzere Trafik Levhası Malzemesi Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı                            :25 Kalem Trafik Levhası Malzemesi Alımı
                                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer               :Kırşehir İl Özel İdaresi Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi                                         :Yüklenici İş yeri tesliminden 15 ay içerisinde işi tamamlayarak kabule hazır hale getirmek                                  zorundadır.
d) İşe başlama tarihi                                         :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gündür.
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               :09.09.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri                       :Kırşehir İl Özel İdaresi Toplantı Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TSE belgesi veya İSO 9001 kalite belgesi olacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
                                                     BASIN NO:184
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku