Resmi İlanlar

KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ VE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDA AKARYAKIT (25000 LT MOTORİN (EURODİZEL)) ALIMI

KIRŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ VE HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÖZEL BÜTÇE KAPSAMINDA AKARYAKIT (25000 LT MOTORİN (EURODİZEL)) ALIMI

10 Aralık 2019 07:20
-A

+A


ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılı ağaçlandırma faaliyetleri ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Özel Bütçe kapsamında Akaryakıt (25000 Lt Motorin (Eurodizel)) alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :2019/646187
1-İdarenin
a) Adı    :ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi             :OĞUZLAR MAH.CEYHUN ATIF KANSU CAD.NO:61 06520 BALGAT ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası       :3122964500 - 3122964503
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :              Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü 2020 yılı ağaçlandırma faaliyetleri ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Özel Bütçe kapsamında Akaryakıt (25000 Lt Motorin (Eurodizel)) alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı           :25.000 Lt. motorin (Eurodizel)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer             :Yükleniciye ait veya yüklenicinin bayisi bulunduğu Akaryakıt Şirketlerine ait İstasyonlardan peyder pey
ç) Süresi/teslim tarihi    :              01.01.2020- 31.12.2020 tarihleri arasında yükleniciye ait veya yüklenicinin bayisi bulunduğu taşıt tanıma sistemine sahip akaryakıt şirketlerine ait İstasyonlardan peyder pey
d) İşe başlama tarihi       :              Sözleşmenin imzalanmasına müteakip.
 
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               :           19.12.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu. Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Cad. No:3 40200 Merkez/KIRŞEHİR
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
A ) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşu ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belge
B) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Kuruluşunun Bayisi ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi
C) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyon Bayilik Belgesi
D) İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından aldığı İşyeri Açma ve İzin Belgesi
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Akaryakıt İstasyonunun idare merkezine uzaklığı, idareye mesafeden kaynaklanan Km başına akaryakıt maliyetini etkileyeceğinden, "İstasyonun İdareye Olan Mesafesi" fiyat dışı unsur olarak dikkate alınacaktır. Mesafe hesabında; İdare merkezinde bulunan herhangi bir aracın istasyondan yakıt alarak tekrar idare merkezine döneceği varsayılarak bu süreçte kat edeceği toplam mesafe, Km cinsinden dikkate alınır. Tek yön veya kuş uçumu mesafeler dikkate alınmaz.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 95
Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır
Tanımı  Fiyat Dışı Unsur Puanı
İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 0,0 Km - 3,0 Km arası          5
İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 3,1 Km - 4,5 Km arası          4
İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 4,6 Km - 6,0 Km arası          3
İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 6,1 Km - 7,9 Km arası          2
İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 8,0 Km ve üstü      1
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 
 Basın No: 343

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku