Güncel

Mil­let­ve­ki­li Metin İlhan'dan kavga açık­la­ma­sı

 Mil­let­ve­ki­li      Metin İlhan'dan  kavga açık­la­ma­sı

3 Ekim 2020 16:34
-A

+A

CHP Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Metin İlhan, geç­ti­ği­miz gün­ler­de şeh­ri­miz­de da­nış­ma­nı Mesut Ka­ra­kurt ile Ga­ze­te­ci Sait Yanık ara­sın­da ya­şa­nan ar­be­de ile il­gi­li açık­la­ma­da bu­lun­du.
Metin İlhan, ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı ifade etti:“28.09.2020 ta­ri­hin­de Kır­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı makam ka­tın­da Kır­şe­hir Basın Kon­se­yi Baş­ka­nı Sait Yanık şah­sı­ma ve an­ne­me ağza alın­ma­ya­cak sin­kaf­lı kü­für­ler edin­ce da­nış­ma­nım Mesut Ka­ra­kurt da da­ya­na­ma­ya­rak küfür et­me­me­si ko­nu­sun­da ken­di­si­ni me­de­ni­ce uyar­mış ve aynı ikazı de­fa­lar­ca yap­mış­tır ancak Sait Yanık ağır sin­kaf­lı ha­ka­ret­le­ri­ne devam ede­rek belli bir süre sonra da da­nış­ma­nı­ma sal­dır­mış, onu darp et­me­ye ça­lış­mış ve ara­la­rın­da kısa sü­re­li ar­be­de ya­şan­mış­tır. 
Ön­cel­lik­le böyle bir olay he­pi­mi­zi üz­müş­tür. Lakin, ga­ze­te­ci­lik adabı ve etiği ile hiç ya­kış­ma­yan bu çir­kin dav­ra­nış­la­rın­dan
do­la­yı Sait Yanık olay son­ra­sı şah­sı­mı ara­ya­rak ta­ra­fı­ma sarf et­ti­ği sin­kaf­lı söz­ler do­la­yı­sıy­la özür di­le­miş­tir.
“Biz her zaman yerel ba­sı­nı­mı­zın ya­nın­da olduk ay­rı­ca on­la­rın TBMM’deki sesi olduk, ol­ma­ya da devam
ede­ce­ğiz zira de­mok­ra­si­nin ge­liş­me­si nok­ta­sın­da doğ­ru­dan ve do­lay­lı ola­rak yerel ba­sı­nın kat­kı­la­rı ol­duk­ça bü­yük­tür.
  Bu se­bep­le büyük fe­da­kâr­lık ve eko­no­mik so­run­la­ra rağ­men iş­le­ri­ni ak­sat­ma­dan sür­dü­ren ba­sı­nı­mı­zın emek­çi­le­ri­ne bu­ra­dan ay­rı­ca te­şek­kür etmek is­te­rim. 
Bilgi kir­li­li­ği­nin önüne
geç­mek adına bu açık­la­ma elzem ol­muş­tur. 
Tüm hem­şe­ri­le­ri­mi­zin bilgi ve tak­di­ri­ne su­na­rım.”
 
   
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku