Güncel

Mustafa Kendirli’den 10 Kasım Me­sa­jı

Mustafa Kendirli’den  10 Kasım Me­sa­jı

9 Kasım 2020 16:43
-A

+A

AK Parti Kır­şe­hir Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ken­dir­li 10 Kasım Ata­türk’ü Anma günü se­be­biy­le mesaj ya­yın­la­dı. 
Mil­let­ve­ki­li Ken­dir­li me­sa­jın­da: Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin Ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ü ebe­di­ye­te in­ti­ka­li­nin se­ne-i dev­ri­ye­sin de saygı, şük­ran ve rah­met­le anı­yo­rum. Onun 'En Büyük Ese­rim' de­di­ği Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti bugün, dün­ya­da sözü din­le­nen dost­lu­ğu ara­nan ve ulus­la­ra­ra­sı so­run­la­rın çö­zü­mün­de aktif rol üst­le­nen yük­sek iti­ba­ra sahip bir ülke ko­nu­mun­da­dır.
Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk, öv­gü­ye değer bir­çok üstün me­ zi­ye­ti şah­sın­da top­la­mış büyük bir fikir ve dev­let ada­mı­dır. İleri gö­rüş­lü­lü­ğü, irade ve ce­sa­re­ti, azim ve ka­rar­lı­lı­ğı ile de dünya ta­ri­hi­nin unu­tul­maz ko­mu­tan­la­rı ara­sın­da ye­ri­ni almış, as­ke­ri bir de­ha­dır. Mil­le­ti için sa­yı­sız hiz­me­ti­nin ya­nın­da, dünya ba­rı­şı­nı ve in­san­lık ide­ali­ni daima ön plan­da tut­muş; bu yö­nüy­le de tüm in­san­lı­ğın say­gı­sı­nı ka­zan­mış­tır. Ata­türk, sa­de­ce Türk Mil­le­ti­nin değil, dün­ya­nın bütün maz­lum mil­let­le­ri­nin sevgi ve tak­di­ri­ne maz­har ol­muş­tur.
"10 Kasım’lar, sa­de­ce yas günü değil, O’nun en büyük eseri olan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’ni ge­liş­ti­rip ko­ru­ya­rak, ge­le­ce­ğe ta­şı­ma az­mi­mi­zi ta­ze­le­di­ği­miz gün­ler ol­ma­lı­dır. Biz­ler de mil­let­çe, Gazi Mus­ta­fa Kemal'in aç­tı­ğı yolda, var gü­cü­müz­le ça­lı­şa­rak iler­le­me­ye devam ede­ce­ğiz.
Bu ve­si­le ile başta Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere ebe­di­ye­te ir­ti­hal eden bütün şe­hit­le­ri­mi­zi, ga­zi­le­ri­mi­zi bir kez daha rah­met­le ve min­net­le yâd edi­yo­rum."dedi.
Millet­vekili 
 
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku