Güncel

PET­LAS’TAN OYU­NUN KU­RA­LI­NI DEĞİŞTİREN TRAK­TÖR LASTİĞİ

PET­LAS’TAN OYU­NUN KU­RA­LI­NI DEĞİŞTİREN TRAK­TÖR LASTİĞİ

28 Şubat 2019 07:27
-A

+A


Tür­ki­ye las­tik sek­tö­rü­nün yerli ser­ma­ye­li lider ku­ru­lu­şu PET­LAS, zirai kul­la­nım­da oyu­nun ku­ra­lı­nı de­ğiş­ti­ren yerli ve milli tarım las­ti­ği PT-TRAC’ı Tür­ki­ye ve Fran­sa’da ta­nıt­tı.
Tür­ki­ye las­tik sek­tö­rü­nün yüzde 100 yerli ser­ma­ye­li lider ku­ru­lu­şu PET­LAS, Türk ser­ma­ye­si, mü­hen­dis­li­ği ve iş gü­cüy­le üret­ti­ği yerli ve milli tarım las­ti­ği PT-TRAC, trak­tör las­tik­le­rin­de oyu­nun ku­ra­lı­nı de­ğiş­tir­me­ye ge­li­yor. Sun­du­ğu özel­lik­ler­le zirai alan­da dev­rim ni­te­li­ğin­de bir ye­ni­lik ola­rak ni­te­len­di­ri­len ve ül­ke­mi­zin yanı sıra, dünya pa­zar­la­rı­na da su­nu­lan PET­LAS PT-TRAC’in ta­nı­tı­mı, Tür­ki­ye ve Paris’te eş za­man­lı ger­çek­le­şi­yor.
Yeni nesil Cu­p­W­he­el tek­no­lo­ji­si­ni kul­la­nan PT-TRAC, yükün yü­ze­ye eşit da­ğı­tıl­ma­sıy­la, en yük­sek de­ğer­de­ki çekiş ora­nı­nı, en düşük dü­zey­de top­rak sı­kış­tır­ma ile bir­lik­te sağ­la­ya­bi­len sı­ra­dı­şı bir trak­tör las­ti­ği. PT-TRAC, bu özel­lik­le­riy­le yük­sek per­for­mans, da­ya­nık­lı­lık ve yakıt ta­sar­ru­fu oran­la­rı su­nar­ken, top­ra­ğa en düşük dü­zey­de zarar ve­ril­me­si­ni de sağ­lı­yor.
PET­LAS’ın ino­vas­yon st­ra­te­ji­si­nin te­me­lin­de, tü­ke­ti­ci­le­rin bek­len­ti ve ih­ti­yaç­la­rı­nı ön­gör­me ve kar­şı­la­ma ka­rar­lı­lı­ğı­nın yat­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan PET­LAS Genel Mü­dü­rü Yahya Ertem, “Zirai alan­da dev­rim ni­te­li­ğin­de bir ye­ni­lik olan ve oyu­nun ku­ra­lı­nı de­ğiş­ti­ren tarım las­ti­ği ola­rak ni­te­len­dir­di­ği­miz PT-TRAC, böyle bir ürün. Ta­nı­tı­mı­nı 2019 yılı Şubat ayın­da, Tür­ki­ye ve Fran­sa’da eş­za­man­lı ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ği­miz PT– TRAC, kay­ma­yı azal­tıp, sü­rük­le­me kuv­ve­ti­ni ar­tı­rı­yor; trak­tö­rün gü­cü­nü mak­si­mum oran­da top­ra­ğa ak­ta­rı­yor. Per­for­mans ve yakıt ta­sar­ru­fu­nun yanı sıra, sürüş yu­mu­şak­lı­ğı ve kon­fo­run­da da artış sağ­lı­yor” dedi. Dünya Ta­rı­mı­nın Göz­de­si Ol­ma­ya Aday
Türk ser­ma­ye­si, mü­hen­dis­li­ği ve emeği ile üre­ti­len PT-TRAC’in, sun­du­ğu sıra dışı özel­lik­ler­le dünya ta­rı­mı­nın yeni göz­de­si ol­ma­ya aday ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yahya Ertem, “Bu çok özel ürünü, 7-10 Şubat ta­rih­le­rin­de İzmir’de dü­zen­le­nen Ag­ro­Ex­po Tarım Fuarı’nda ilk kez tü­ke­ti­ciy­le bu­luş­tur­duk. Şu sı­ra­lar­da 24-28 Şubat 2019 ta­rih­le­ri ara­sın­da da Paris’te dü­zen­le­nen ve zirai do­na­tım­da en büyük kü­re­sel bu­luş­ma­lar­dan biri ola­rak gös­te­ri­len SI­MA-Pa­ris Ulus­la­ra­ra­sı Tarım ve Hay­van­cı­lık Fuarı’nda ül­ke­mi­zi tem­sil edi­yo­ruz.” şek­lin­de ko­nuş­tu ve “Müş­te­ri­le­ri­mi­ze en son tek­no­lo­ji­le­rin fay­da­la­rı­nı sağ­la­ma ko­nu­sun­da­ki ka­rar­lı­lı­ğı­mı­zın bir par­ça­sı ola­rak, ürün yel­pa­ze­mi­zi daha da ge­niş­let­me­ye devam edi­yo­ruz” dedi.
PET­LAS Hak­kın­da
1976 yı­lın­da as­ke­ri amaç­lı las­tik­ler için dışa ba­ğım­lı­lı­ğı or­ta­dan kal­dır­mak ama­cıy­la ku­ru­lan PET­LAS, 2005 yı­lın­da Türk sa­na­yi­inin önde gelen ku­ru­luş­la­rın­dan Ab­dul­ka­dir Özcan A.Ş. bün­ye­si­ne ka­tı­la­rak, ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la sek­tör­de ağır­lı­ğı­nı his­set­tir­di.​PET­LAS, ya­tı­rım­lar so­nu­cu 365 bin met­re­ka­re­lik ka­pa­lı alan ve 4000’e yakın ça­lı­şan sa­yı­sı­na ula­şa­rak, geniş ürün yel­pa­ze­si ile dün­ya­nın tek çatı al­tın­da­ki en büyük las­tik fab­ri­ka­la­rın­dan biri ol­ma­yı ba­şar­dı. PET­LAS’IN diğer büyük ve Tür­ki­ye sa­na­yi­si için ha­ya­ti önem ta­şı­yan ba­şa­rı­sı ise ger­çek bir Ar-Ge mer­ke­zi­ne sahip ol­ma­sı oldu.
Üre­ti­ci­ler, ürün ve üre­tim tek­no­lo­ji­le­ri­nin kop­ya­lan­ma­sı­nı en­gel­le­mek için tek­no­lo­ji­le­ri­ni kendi ül­ke­le­rin­de ge­liş­ti­re­rek, yük­sek tek­no­lo­ji­ye sahip ürün­le­rin giz­li­lik içe­ri­sin­de ve kendi ül­ke­le­rin­de üre­ti­yor. Kendi ül­ke­le­ri­nin dı­şın­da­ki ya­tı­rım­la­rı­nı sa­de­ce üre­tim üssü ola­rak de­ğer­len­di­ren ya­ban­cı ya da ya­ban­cı or­tak­lı ku­ru­luş­lar­dan faklı

 


Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku