Resmi İlanlar

T.C. KIR­ŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ ME­MUR­LU­ĞU 2019/21 SATIŞ TA­ŞIN­MA­ZIN AÇIK AR­TIR­MA İLANI

T.C.  KIR­ŞEHİR  (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ ME­MUR­LU­ĞU  2019/21 SATIŞ  TA­ŞIN­MA­ZIN AÇIK AR­TIR­MA İLANI

23 Aralık 2019 07:09
-A

+A

Sa­tıl­ma­sı­na karar ve­ri­len ta­şın­ma­zın cinsi, ni­te­li­ği, kıy­me­ti, adedi, önem­li özel­lik­le­ri :
 1 NO'LU TA­ŞIN­MA­ZIN 
Özel­lik­le­ri : Kır­şe­hir İl, Mer­kez İlçe, 5352 Ada, 12 Par­sel, AŞIK­PA­ŞA Ma­hal­le/Köy, 3 Nolu Ba­ğım­sız Bölüm, daire brüt alanı 130,00 m2, 3 oda 1 salon, oda ze­min­le­ri la­mi­nant par­ke­dir, bi­na­da asan­sör yok­tur, da­ire­nin pen­ce­re­le­ri pvc doğ­ra­ma­dır.
Yü­zöl­çü­mü : 651,00 m2 
Arsa Payı : 1/6 
İmar Du­ru­mu : Yok 
Kıy­me­ti : 200.000,00 TL
 KDV Oranı : %1 
Kay­dın­da­ki Şerh­ler : Tapu kay­dın­da­ki gi­bi­dir
1. Satış Günü : 17/02/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : KIR­ŞEHİR SULH HUKUK MAH­KE­MESİ DU­RUŞ­MA SA­LO­NU YA DA SULH HUKUK MAH­KE­MESİ
YAZI İŞLERİ MÜ­DÜ­RÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TA­ŞIN­MA­ZIN 
Özel­lik­le­ri : Kır­şe­hir İl, Mer­kez İlçe, 5352 Ada, 11 Par­sel, AŞIK­PA­ŞA Ma­hal­le/Köy, 7 Nolu Ba­ğım­sız Bölüm, da­ire­nin brüt alanı 90,00 m2, daire 2 oda 1 salon, oda ze­min­le­ri la­mi­nant par­ke­dir, bi­na­da asan­sör yok­tur, dış ka­pı­sı çelik kapı, iç ka­pı­lar ise ah­şap­tır, da­ire­nin pen­ce­re­le­ri PVC doğ­ra­ma­dır.
Yü­zöl­çü­mü : 416 m2
 Arsa Payı : 6/48 
İmar Du­ru­mu : Yok 
Kıy­me­ti : 150.000,00 TL 
KDV Oranı : %1 
Kay­dın­da­ki Şerh­ler : Ta­pu­da­ki kay­dın­da­ki gi­bi­dir
1. Satış Günü : 17/02/2020 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 10:35 - 10:40 arası 
Satış Yeri : KIR­ŞEHİR SULH HUKUK MAH­KE­MESİ DU­RUŞ­MA SA­LO­NU YA DA SULH HUKUK MAH­KE­MESİ
YAZI İŞLERİ MÜ­DÜ­RÜ ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şart­la­rı : 
1- İhale açık ar­tır­ma su­re­tiy­le ya­pı­la­cak­tır. Bi­rin­ci ar­tır­ma­nın yirmi gün ön­ce­sin­den, ar­tır­ma ta­ri­hin­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar esa­tis.​uyap.​gov.​tr ad­re­sin­den elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Bu ar­tır­ma­da tah­min edi­len de­ğe­rin %50 sini ve rüç­han­lı ala­cak­lı­lar varsa ala­cak­la­rı top­la­mı­nı ve satış gi­der­le­ri­ni geç­mek şartı ile ihale olu­nur. Bi­rin­ci ar­tır­ma­da is­tek­li bu­lun­ma­dı­ğı tak­dir­de elekt­ro­nik or­tam­da bi­rin­ci ar­tır­ma­dan son­ra­ki be­şin­ci gün­den, ikin­ci ar­tır­ma gü­nün­den ön­ce­ki gün so­nu­na kadar elekt­ro­nik or­tam­da tek­lif ve­ri­le­bi­le­cek­tir. Bu ar­tır­ma­da da malın tah­min edi­len de­ğe­rin %50 sini, rüç­han­lı ala­cak­lı­lar varsa ala­cak­la­rı top­la­mı­nı ve satış gi­der­le­ri­ni geç­me­si şar­tıy­la en çok ar­tı­ra­na ihale olu­nur. Böyle fazla be­del­le alıcı çık­maz­sa satış ta­le­bi dü­şe­cek­tir.
2- Ar­tır­ma­ya iş­ti­rak ede­cek­le­rin, tah­min edi­len de­ğe­rin % 20'si ora­nın­da pey ak­çe­si veya bu mik­tar kadar banka te­mi­nat mek­tu­bu ver­me­le­ri la­zım­dır. Satış peşin para ile­dir, alıcı is­te­ğin­de (10) günü geç­me­mek üzere süre ve­ri­le­bi­lir. Damga ver­gi­si, KDV, 1/2 tapu harcı ile tes­lim mas­raf­la­rı alı­cı­ya ait­tir. Tel­lâl­lık Harcı, ta­şın­ma­zın ay­nın­dan doğan ver­gi­ler satış be­de­lin­den öde­nir. (Ala­cak­la­rı re­hin­li olan ala­cak­lı­la­rın satış tu­ta­rı üze­rin­den rüç­han hak­la­rı var­dır. Güm­rük resmi ve akar ver­gi­si gibi Dev­let tek­lif­le­rin­den mu­ay­yen eşya ve akar­dan alın­ma­sı lazım gelen resim ve vergi, re­hin­li ala­cak­lar­dan sonra gelir.)
3- İpotek sa­hi­bi ala­cak­lı­lar­la diğer il­gi­le­rin (*) bu gay­ri­men­kul üze­rin­de­ki hak­la­rı­nı özel­lik­le faiz ve gi­der­le­re dair olan id­di­ala­rı­nı da­ya­na­ğı bel­ge­ler ile (15) gün için­de da­ire­mi­ze bil­dir­me­le­ri la­zım­dır; aksi tak­dir­de hak­la­rı tapu (İİK m.126) (*) İlgi­li­ler ta­bi­ri­ne ir­ti­fak hakkı sa­hip­le­ri de da­hil­dir. * : Bu örnek, bu Yö­net­me­lik­ten ön­ce­ki uy­gu­la­ma­da kul­la­nı­lan Örnek 64'e kar­şı­lık gel­mek­te­dir.
sicil ile sabit ol­ma­dık­ça pay­laş­ma­dan hariç bı­ra­kı­la­cak­tır.
4- Satış be­de­li hemen veya ve­ri­len müh­let için­de öden­mez­se İcra ve İflas Ka­nu­nu­nun 133 üncü mad­de­si ge­re­ğin­ce ihale fes­he­di­lir. İha­le­ye ka­tı­lıp daha sonra ihale be­de­li­ni ya­tır­ma­mak su­re­ti ile iha­le­nin fes­hi­ne sebep olan tüm alı­cı­lar ve ke­fil­le­ri tek­lif et­tik­le­ri bedel ile son ihale be­de­li ara­sın­da­ki fark­tan ve diğer za­rar­lar­dan ve ay­rı­ca te­mer­rüt fa­izin­den mü­te­sel­si­len mesul ola­cak­lar­dır.
İhale farkı ve te­mer­rüt faizi ay­rı­ca hükme hacet kal­mak­sı­zın da­ire­miz­ce tah­sil olu­na­cak, bu fark, varsa ön­ce­lik­le te­mi­nat be­de­lin­den alı­na­cak­tır.
5- Şart­na­me, ilan ta­ri­hin­den iti­ba­ren her­ke­sin gö­re­bil­me­si için da­ire­de açık olup gi­de­ri ve­ril­di­ği tak­dir­de is­te­yen alı­cı­ya bir ör­ne­ği gön­de­ri­le­bi­lir.
6- Sa­tı­şa iş­ti­rak eden­le­rin şart­na­me­yi gör­müş ve mün­de­re­ca­tı­nı kabul etmiş sa­yı­la­cak­la­rı, baş­ka­ca bilgi almak is­te­yen­le­rin 2019/21 Satış sa­yı­lı dosya nu­ma­ra­sıy­la mü­dür­lü­ğü­mü­ze baş­vur­ma­la­rı ilan olu­nur.12/12/2019                                                 
 Pınar KA­RA­GÖZ Satış Me­mu­ru 133859 
                                                                                                                                                                                                           BASIN  NO.352                                                                                                                                                                                        
Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku