Güncel

Tohum Otizm Vakfı, Kır­şe­hir’de Öğ­retmen­ler­le ve Aile­ler­le Bir Araya Ge­li­yor.

Tohum Otizm Vakfı, Kır­şe­hir’de Öğ­retmen­ler­le ve Aile­ler­le Bir Araya Ge­li­yor.

16 Nisan 2019 07:47
-A

+ATANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Kapsamında Finanse Edilen “Eğitime Uzanan Yol” Projesi İle Tohum Otizm Vakfı, Kırşehir’de Öğretmenlerle ve Ailelerle Bir Araya Geliyor.
Kırşehir’de, Otizm Farkındalık Ayı Olan Nisan Ayında “Eğitime Uzanan Yol” Projesi ile
Otizm Atöl­ye­le­ri!
TANAP Sos­yal ve Çev­re­sel Ya­tı­rım Prog­ram­la­rı kap­sa­mın­da fi­nan­se edi­len Tohum Otizm Vakfı ta­ra­fın­dan Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı iş bir­li­ği ile TANAP Do­ğal­gaz Boru Hattı’nın geç­ti­ği 20 ilde uy­gu­lan­mak­ta olan “Eği­ti­me Uza­nan Yol” Pro­je­si kap­sa­mın­da, 15 – 19 Nisan ta­rih­le­ri ara­sın­da Kır­şe­hir’de eği­tim­ler ve­ri­lecek.
TANAP’ın Sos­yal ve Çev­re­sel Ya­tı­rım Prog­ram­la­rı kap­sa­mın­da fon sağ­la­dı­ğı 8 pro­je­den biri olan“Eği­ti­me Uza­nan Yol” Pro­je­si; TANAP Doğal Gaz Boru Hattı gü­zer­gâ­hı üze­rin­de­ki Ar­da­han, Kars, Yoz­gat, Er­zin­can, Gi­re­sun, An­ka­ra, Sivas, Kı­rık­ka­le, Kü­tah­ya, Ba­lı­ke­sir, Edir­ne, Er­zu­rum, Bay­burt, Gü­müş­ha­ne, Kır­şe­hir, Es­ki­şe­hir, Bi­le­cik, Bursa, Ça­nak­ka­le ve Te­kir­dağ il­le­rin­de 2017 yı­lın­dan beri yü­rü­tül­mek­te­dir.Tohum Otizm Vakfı, “Eği­ti­me Uza­nan Yol” Pro­je­si Kap­sa­mın­da Ger­çek­leş­ti­ri­len Otizm Eği­tim ve Far­kın­da­lık Yol­cu­lu­ğun­da Kır­şe­hir’de, Öğ­ret­men­ler ve Aile­ler­le Bir Araya Ge­lecek!
Tohum Otizm Vakfı, otizm far­kın­da­lı­ğı­na katkı sağ­la­yan en büyük pro­je­ler­den “Eği­ti­me Uza­nan Yol” Pro­je­si kap­sa­mın­da Grand Terme Hotel’de öğ­ret­men­ler ve aile­ler­le bir araya ge­lecek. 15 – 16 – 17 – 18 Nisan ta­rih­le­rin­de otizm atöl­ye­le­ri ve uy­gu­la­ma­lı eği­tim­ler ile Kır­şe­hir’de görev yapan özel eği­tim öğ­ret­men­le­riy­le, 19 Nisan’da ise otizm far­kın­da­lık se­mi­ne­ri ile aile ve bölge hal­kıy­la bu­lu­şa­cak.
TANAP Do­ğal­gaz Boru Hattı’nın geç­ti­ği 20 ilde otizm far­kın­da­lı­ğı­nı art­tı­ra­cak Eği­ti­me Uza­nan Yol pro­je­si kap­sa­mın­da Kır­şe­hir­li­ler­le otizm atöl­ye­le­rin­de bu­lu­şa­cak­la­rı­nı be­lir­ten ve her­ke­si bu atöl­ye­le­re davet eden Tohum Otizm Vakfı Genel Mü­dü­rü Betül Sel­cen Özer “Bugün dün­ya­da her 59 ço­cuk­tan 1’i otizm riski ile do­ğu­yor ve bu rakam her yıl artış eği­li­mi gös­te­ri­yor. Otiz­min gü­nü­müz­de bi­li­nen tek te­da­vi­si, erken tanı ile yoğun, sü­rek­li özel eği­tim. Otizm­li ço­cuk­la­rın ni­te­lik­li özel eği­tim hiz­met­le­ri­ne ka­vuş­ma­la­rı­na ve otizm far­kın­da­lı­ğı­na hiz­met eden Eği­ti­me Uza­nan Yol pro­je­si ve bu proje kap­sa­mın­da ya­pı­lan her ça­lış­ma biz­ler için çok kri­tik. ” şek­lin­de ko­nuş­tu. Mayıs 2018 iti­ba­riy­le 11 ilde top­lam 33 özel eği­tim sı­nı­fı­nın MEB stan­dart­la­rı­na uygun şe­kil­de eği­tim ma­ter­yal­le­ri­nin da­ğı­tıl­dı­ğı­nı, Ha­zi­ran 2019 ‘a kadar 9 ilde daha 27 özel eği­tim sı­nı­fı­na MEB stan­dart­la­rı­na uygun şe­kil­de eği­tim ma­ter­yal­le­ri­nin da­ğı­tı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Özer, “Gi­di­len il­ler­de şim­di­ye kadar yak­la­şık 1200 öğ­ret­me­ne eği­tim­ler ve­ril­di, 1000’e yakın aile­ye ve yerel yö­ne­tim tem­sil­ci­si­ne ula­şıl­dı.” dedi.
Tohum Otizm Vakfı Hak­kın­da:
Tohum Tür­ki­ye Otizm Erken Tanı ve Eği­tim Vakfı, "Otizm Spekt­rum Bo­zuk­lu­ğu" olan ço­cuk­la­rın erken ta­nı­sı­nın ko­nul­ma­sı, özel eği­ti­mi ile top­lu­ma ka­zan­dı­rıl­ma­sı­na ön­cü­lük edil­me­si ve bunun yurt ça­pın­da yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la, kar amacı güt­me­yen ve kamu ya­ra­rı­nı gö­ze­ten bir sağ­lık ve eği­tim vakfı ola­rak 15 Nisan 2003 ta­ri­hin­den bu yana ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rüt­mek­te­dir.

Facebook'ta paylaş butonu
Print

YORUMLAR

Facebook Yorumları
YORUM YAZ
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

ÖNE ÇIKANLAR

ANKET

Sayfalar

DUYURULAR

LİNKLER

ARŞİV

HAVA DURUMU

Günlük Gazeteler

Oku